Maintenance bay equipment transformer bus bar varius GSS under 220KVGSS Hindaun

MAINTENANCE BAY EQUIPMENT TRANSFORMER BUS BAR VARIUS GSS UNDER 220KVGSS HINDAUN 132KVGSS Shrimahaveerji Nangalsherpur Karauli Gudachandraji Kailadevi Todabheem Saptra

MAINTENANCE BAY EQUIPMENT TRANSFORMER BUS BAR VARIUS GSS UNDER 220KVGSS HINDAUN 132KVGSS Shrimahaveerji Nangalsherpur Karauli Gudachandraji Kailadevi Todabheem Saptra

  • hnd.pdf